PROBLÉMY pri liečení a pri liečení sa
pre CHYBY a OMYLY  lekárov a pacientov
(najmä v poznávaní a chápaní "fungovania života" v zdraví a v chorobe)

autor: MUDr. M.B. Benjan; formát A5; počet strán 128; väzba: V2 (lepená + šitá, obal mäkký);
ISBN: 978-80-89241-40-8, vyd.: KNIHY-Benjan, 2011

Je až neuveriteľné, koľko chýb a omylov sa vyskytuje v naj­dô­le­ži­tej­­šej oblasti me­dicíny – pri liečení chorých. Autor na ne (aspoň na tie najčastejšie) upozorňuje, pričom sa nesústreďuje na nejaké „senzač­né kauzy“, ktoré sú takou „vďačnou témou“ médií, ale najmä na tie „bež­né“, o ktorých sa mlčí (pretože buď nie sú považované za nič závažného), alebo sa o nich neraz ani nevie (lebo nie sú pokladané za chyby).

Chýb a omylov sa dopúšťa každý; dopúšťajú sa ich teda aj lekári (pri liečení svojich pacientov), a pochopiteľne, ešte častejšie sa ich dopúšťajú samotní pacienti. Samozrejme, že potom musia vznikať aj prob­lémy, raz menej, inokedy viac závažné (pre­dlžuje, predražuje, ale hlav­­ne komplikuje sa liečba, ba v kraj­nom prí­pade dochádza i k o­hro­­zeniu života).

Príčin chýb a omylov môže byť veľa, napr. nedbalosť, podcenenie niektorých faktov, únava¼, no najčastejšou ich príčinou je nevedomosť (nedostatok informácií, alebo ich chybné „spracovanie“). Týka sa to ako liečiacich, tak i liečených. Zdanlivo v tom­to „vedú“ pacienti (pochopiteľne, veď sú v tejto oblasti ne­školení – sú to „laici“); ak však uvážime, že väčšina z nich sa k potreb­ným informáciám nedostane vinou svojich lekárov (ktorých povinnosťou je poskytnúť svojim pacientom aspoň tie najzákladnejšie informácie), potom aj ich neinformovanosť možno pričítať na konto liečiacich.

Autor upozorňuje na najčastejšie oblasti problémov (chýb a omylov), ktorými sú napr. už spomenutá informovanosť, voľba metódy a načasovania liečby, užívanie liekov, životospráva, o­še­t­rovanie chorých a starých. Pritom však nezostáva iba pri upozornení, resp. kritike, ale poskytuje aj informácie (aspoň základné) o riešení niekto­rých problémov, ako i o fyziologických a pa­­tologických dejoch v orga­niz­me (t.j. o „fungovaní života v zdra­ví aj v cho­robe“), ktoré by mohli pomôcť či­ta­teľovi korigovať niektoré chybné názory a prístupy k lieč­be (i postu­py pri liečbe), a tým možno aj obmedziť počet problémov, a to ako lekárov (t.j. „prob­lémov pri liečení“), tak i pacientov (t.j. „prob­lé­mov pri liečení sa“.

Pozrite si úvod a obsah knihy

Prejsť na: úvodnú stranu cenník anotácie