Kultúra Západu v agónii – O cestách európskeho umenia a estetiky od renesancie až po ich exitus a o západnej civilizácii vo svetle biblických proroctiev.

(autor: M.B. Benjan; A5; 200 strán, z toho 36 str. obr. príloha na kriedovom papieri – 307 reprodukcií od 121 umelcov)


1. Aké boli cesty európskeho umenia a myslenia? Aké premeny postihli filozofické ná­zory a umelecké štýly za posledné pol­tisícročie (od talianskeho quttrocenta  po „moderniz­mus“ 20. sto­­roči)? – 2. Čo je a aký je humanizmus? K čo­mu viedol priamo a čo spôsobil nepriamo (rôz­ne reakcie na hu­manizmus a ich dôsledky)? – 3. Čo je a aké je umenie? Čo o tom hovoria kresť­anskí myslitelia a čo tvrdia ateistickí estetici (filozofi a umelci)? – 4. Čo je a aká je na­ša civilizácia? A aké sú jej výhľady pri prevratne sa rozvíjajúcej technike a sú­čas­ne prudko upadajúcej kul­túre (este­tike a etie)?

 Na tieto otázky (i viaceré iné) hľadá odpovede autor tejto knihy. Pritom vychádza: – a.) zo vzájom­nej konfrontácie ná­zorov najvplyvnejších mysliteľov a umel­cov rôznych svetonázorov a f­ilo­zo­fic­kých, resp. umeleckých smerov, – b.) zo vzájomnej konfrontácie diel umelcov svetového mena za obdobie vrcholnej renesancie až po nástup „modernizmu“ na konci de­vät­nás­teho a v pr­vej polo­vici 20. sto­ročia, – c.) z kon­fron­tácie faktov (historických i súčas­ných udalostí a spo­lo­čenských javov) s bi­­blickými textami.

Kniha má päť častí a pomerne obsiahly prológ a epilóg. V časti I. – IV. autor sprevádza čita­teľa po najvýznamnejších centrách svetového umenia obdobia od 15. do 20. storočia. V časti V., na­zvanej „Ako ďalej“, sú úvahy o „pro­gnóze“ (ďal­šom vývoji) umenia a západnej kultúry vô­bec. Prológ obsa­huje stručný náčrt filozofických ná­zo­rov od počiatku humanizmu po exis­ten­cializmus a Epilóg pohľad na niektoré významné udalosti a spoločenské javy súčasného sveta cez prizmu biblických proroctiev.

Autor by si želal, aby si čitateľ (po dôkladnom zvážení uvedených faktov) sám urobil predstavu o stave súčasnej kultúry Západu a aby si našiel svoje miesto v cho­rom organizme nášho sveta (pretože okrem chorobou zachvátených orgánov v ňom predsa len ešte existujú aj „kolónie zdravých buniek“).

 

Poznámka: K dispozícii sú obsiahle ukážky z tejto knihy; ak si ich chcete pozrieť, kniknite na  UKÁŽKY  a pokračujte ďalej podľa návodu.  

Stiahnite si zadarmo úvod, epilóg a obsah knihy

Prejsť na: ÚVODNÚ STRANU   CENNÍK