Viera ateistov a synkretistov
verzus

viera kresťanov

(autor: M.B. Benjan; formát: A5; 95 strán, 9 AH)

Kniha sa zaoberá veľkým sve­toná­zoro­vým sporom a ponúka odpo­­vede na výhrady (obvinenia) „kri­tikov“ (nepria­teľov) kresťan­skej vie­r. Je rozdelená na štyri časti: I. Stvoril nás Boh, či evo­lú­cia?  II. Koná Boh vo svete? (O zá­zrakoch, o prítom­nosti zla a utrpenia vo svete, o „nových ľuďoch“); III. Čím je Biblia? (O vie­ro­hodnosti Biblie, o jej pôvode a vý­zna­me); IV. Kým bol Ježiš? Bol Kristom? Čím je Kristus? Je jedinou cestou k Bohu?

 
Prejsť na: ÚVODNÚ STRANU CENNÍK