L. N. TOLSTOJ a jeho životné otázky – VIERA a UMENIE 

(autor: Milan Benjan; fTolstojormát: A5; 125 strán; 11,1 AH).

 


Túto knihu označil jej autor ako „malú splátku veľkého dlhu“ voči Tolstému: ma­la by aspoň tro­chu zmierniť neprávosti, ktoré sú páchané na jednom z najväč­ších svetových géniov – umel­covi, mysliteľovi, reformátorovi a neľútostnom kritikovi spo­ločnosti, z kto­rej sám pochá­dzal; neprávosti, ktoré sú na ňom páchané jednak ig­no­rovaním (nevydáva­ním jeho diel, naj­mä tých, ktoré si on najviac cenil, teda trakt­átov, kritických pojednaní, ale aj beletris­tických diel z po­sled­ného obdobia svojho života), jednak jeho otvoreným ohová­raním, očierňovaním (takým je napr. pamflet „Star­ší brat „Pánaboha“ v kni­he „Inte­lektuáli“ od P. John­sona, ktorá je na našom kniž­nom trhu). Autor vo svojej knihe ponúka jednak „skicu portrétu Tolstého“ – mys­liteľa, reformátora, umelca, človeka–kresťana (ktorý svoje kresťanstvo berie veľmi vážne), jednak vlast­ný preklad sied­mych kratších Tolstého diel z po­s­ledného obdobia jeho života (niektoré sú uverejnené celé, z iných sú vybraté typické ukáž­ky); čitateľ bude možno pre­kvapený ich aktuálnosťou – i dnes, po zhruba sto rokoch od ich napísania.

Pozrite si úryvok z prológu, epilóg a obsah knihy

 

Prejsť na: ÚVODNÚ STRANU CENNÍK