PREMENY (METANOIÓZY) - človek môže byť ČLOVEKOM

(autor: M.B. benJan; formát A5; 172 strán; rok vyd. 2019)

 

Táto kniha je o človeku – o nás ľuďoch. O ktorých, o akých ľuďoch? Sme predsa ľudia rôzni.

A práve o tej rôznosti sa tu píše. O tom, akí sme (z hľa­diska biologického, filozofického, Premenypsychologického i te­o­lo­gic­ké­ho). Tiež o tom, že tá naša rôznosť je síce prirodzená (normálna), no že môže byť aj zámerne ovplyvňovaná (v po­zi­tívnom, ale v dnešnej dobe, žiaľ, oveľa častejšie v ne­ga­tív­nom zmysle). Autor upozorňuje aj na skutočnosť, že každý človek sa môže zmeniť, a že – hoci sa na jeho premene podieľa viacero faktorov (síl), z kto­rých niektoré sú mimo neho – že za svoju premenu (v pozitívnom i negatívnom smere) je zodpovedný vždy sám. Zmieňuje sa aj o tom, aké si­ly (vnú­torné i vonkajšie) sa na tých premenách podieľajú, a aké sú dôsledky tých premien. Ako môžu zmeniť život jed­notlivcov (a sekundárne aj rôznych spoločenstiev ľudí).

V knihe teda nejde o premeny – metamorfózy tela (o „premeny tvaru“, vzhľadu), ale o premeny vnútra človeka, jeho „jadra“, podstaty, mysle (myseľ je grécky nus, premena mysle je metanoia; od toho „metanoiózy).

Kniha je aj o svete, hlavne tom súčasnom – i o jeho premenách (metamorfózach). Tiež o tom, „čo od sveta môžeme čakať“ – dobré i zlé... a ako sa od toho zlého chrániť.

Pozrite si prológ, úvod, epilóg a obsah knihy

         Prejsť na:  úvodnú stranu  cenník