POZNANIE... – otázka života a smrti

obr.2(1. vydanie: A5, 93 strán; 5,8 AH; 2. vydanie: A5, 186 strán; 17,8 AH; 

autor: Marek Beem).


Poz­na­nie Boha a Jeho Syna je podmienkou i známkou spásy, t.j. získania več­ného života (podľa J 17,3). Inou alternatívou je: nepoz­na­nie Boha, od­mie­tnutie evan­­jelia Ježiša Krista – a následná smrť, večné zahynutie, definitívna zá­hu­ba (2Tes 1,8.9). Lebo: „Boh nám dal večný život… v Jeho Synovi: kto má Syna, má život; kto nemá Bo­žieho Syna, nemá život.“ (1J 5,11.12).

Ale sú tie poznania, ktoré ponúkajú vierouky rôznych cirkví, tým naozaj­stným, pra­vým poznaním? Cesta k pra­meňu (poznania) sme­ruje vždy proti prúdu (tradícií, konvencií, ale často i cirkevných dogiem).

 (V objed­návke nezabudnite uviesť, o ktoré vydanie máte záujem

)

Pozrite si úryvok z prológu, epilóg a obsah knihy.

 

  

 

 
Prejsť na: ÚVODNÚ STRANU CENNÍK