Neurálna terapia (podľa HUNEKEovcov)

čiže: Lokálne anestetiká v liečbe bolesti a iných chorobných stavov, v ktorých etiopatogenéze hrá rozhodujúcu úlohu porucha neurovegetatívnych regulácií.

 

neuralterapiaAutor: MUDr. Milan Beňo; vydal a vytlačil: Bratia Sabovci, s.r.o., Zvolen; nakladateľ: BEEM, Sliač.
Formát knihy: A5; počet strán: 160; počet obrázkov (perokresby a fotografie): 106. Väzba je v dvo­­ja­kom vyhotovení: „V2“ (s mäkkým obalom) alebo  „V8“ (s tvrdým obalom).

V osemdesiatych rokoch 20. stor. bola v bývalom Československu ofi­ciálne uznaná a uve­de­ná do praxe nová liečebná metóda – neurálna tera­pia. Aktom tohoto jej uznania a súčas­ne „inštitucionalizovania“ bo­lo schválenie založenia Komisie pre neurálnu tera­piu pri Slo­ven­skej fyziatrickej spo­ločnosti (predsedom Komisie bol autor tejto kni­hy.

Neurálna terapia síce používa lokálne anestetiká, ale nie je lokálnou anestéziou. Lokálna anestézia pominie po 30 – 60 minútach, účinok neurálnej terapie však pretrváva dni, týždne, mesiace, roky, poprípade je trvalý; niekedy dôjde k náhle­mu vy­miz­nutiu všet­­kých prejavov chro­nického ochorenia („sekundový fenomén“) už po jedinej injekcii (ak sa ňou vyradení tzv. „zdroj iritácie“).

V prvej časti tejto knihy nájdete vysvetlenie základov etiopato­gené­zy veľkej skupiny chronických chorôb (vrátane tzv. „pa­to­­lo­gickej bolesti“), spôsobených zlyhaním biologickej negatívnej spätnej väz­by (t.j. vytvorením „pa­tologických reflexov“), ako i me­chanizmu účinku neu­rálnej terapie (a iných metód reflexnej liečby)

V ďalšej časti knihy sú uvedené indikácie a podrobne je opísaná  technika injekcií pri dvoch odlišných, ale vzájom­ne sa do­plňujúcich pos­tu­poch neurálnej terapie: pri „segmentovej liečbe“ (čo je typická forma „reflexnej terapie“) a pri „liečbe sekun­­dovým fenoménom“ (čo je eliminovanie zdroja dlhodobej iritácie, ktorá viedla k dysfunkcii neurovegetatívneho systému a k ná­­sled­nému vzniku ochorenia, často na mieste veľmi vzdialenom od „zdroja iritácie“).

Účinok a bezpečnosť neurálnej terapie sú závislé nielen od jej správneho indikovania, od pozorného zhod­note­nia klinic­­kého stavu pacienta, ale aj, ba najmä, od precíznosti vykonania liečby – teda od toho, či sú injekcie (niekto­ré z nich sú pomer­ne „ne­obvyklé“) aplikované lege artis (t.j. presne a bezpečne).

Táto veľmi účinná, a pritom nie finančne náročná liečebná metóda je dostupná prakticky každému lekárovi. Bez „sprievodcu“ by to však bolo ťažko možné. Stať sa takým sprievodcom má ambíciu táto kniha: záujemcovi by mala poskytnúť najprv nezbytné teo­retické základy neurálnej terapie, a potom by sa mala stať jeho „manuálom“ – praktickým návodom a radcom, ktorý by mu po­mohol dosiahnuť vyššie spomínanú nezbytnú presnosť a bezpečnosť; k tomu má poslúžiť jednak podrobný opis všet­kých základ­ných postupov, jednak viac ako stovka názorných obrázkov (kresieb a fotografií).


 

 
Prejsť na: ÚVODNÚ STRANU CENNÍK