FAKTY a  ÚVAHY  O  VIERE (a niektorých problémoch)  KRESŤANOV

 

(autor: Milan Benjan; formát: A5; 308 strán, 35,25 AH)

obr.

Kniha sa zaoberá širokým spektrom otázok, týkajúcich sa viery a života kresťanov, ale i niekto­rých ich problémov, vyplývajúcich napr. z nesprávnej interpretácie niektorých textov hlavného zdroja ich vierouky (Biblie), alebo z preberania názorov a životného štýlu okolitého sveta, ovplyv­neného mnohými novo­po­han­skými náboženstvami, ale najmä sústavnou indoktrináciou myšlien­kami ateistických humanistov. Môže dobre poslúžiť nielen tým, ktorí sa zaujímajú o tieto veci „ex privata industria“ (napr. kvôli vyjas­ne­nie si niekto­rých – často nejednotne chápaných – otázok kres­ťanského učenia i praxe), ale môže sa stať aj vhod­nou pomôckou pre učiteľov a študentov pri výučbe nábožen­stva (najmä na stredných školách).

Kniha je rozdelená na tri časti:

I. VIERA: V úvodnej časti (v akejsi „prvouke vierouky“) sú vysvet­lené zá­klad­né pojmy, napr. čo je to vie­ra, láska (agapé), osprave­dlnenie, obrá­tenie atď. Ďalej tu čitateľ nájde „netradičnú“ exe­gézu Mod­litby Páno­vej („Otče­náš“), poznámky (opäť „ne­­tra­dič­né") k De­sa­toru, krédu a k niekto­rým iným dôležitým teologickým otázkam, napríklad: ako chápať a vysvet­ľovať Písmo (základy her­meneu­tiky a exegézy), ako je to s obe­ťami (v mi­nulosti a dnes), prečo človek niekedy nerozumie Bohu, čo je a aký je život, odkiaľ pochádza a kam smeruje, ako je to „so životom po živote“? atď.

II. KRESŤANIA a svet (a „svet v kresťanoch“): O tom, ako sa kresťania vyrovnávajú s problé­mami z kon­­frontácie so svetom; o vplyve sveta na nich, ale aj o ich pôsobení na svet, o evanje­lizácii, o kres­ťanskej rodine, o vzťahu k starým ľuďom, k vrch­nosti, ale aj o úplatkoch, o zdravícho­robe (sú tu i prak­tické rady pre správnu životosprávu a pre ošetrovanie chorých) atď.

III. CIRKEV, cirkvi a náboženstvá: O Cirkvi Kristovej i o „cirkvách svetských“, o sviat­koch, sym­boloch, tradíciách i nie­kto­rých dogmách, ale tiež o nekresťan­ských nábožen­stvách (islame, juda­iz­me) a syn­kretických či novopohanských kultoch (ako je napr. New Age, rôzne odrody hinduizmu, bud­hizmu, mu­nizmus, scientológia atď.). Sú tu aj state o glo­balizáciipoliticko-ekonomicko-vo­jen­skej i nábo­žensko-ideologic­kej (t.j. o synkre­tických tendenciách globalistov, skrý­vajúcich sa nie­ke­dy za po­pulárny – a často zneuží­vaný – „ekumenizmus“). Čo o tom všet­kom hovoria biblické pro­roc­tvá.

 

  

Pozrite si úvod a obsah knihy

Prejsť na:

CENNÍK