Malý príspevok k reštaurovaniu veľkej budovy
– k naplneniu odkazu k veľkej úlohe kresťanov:
SEMPER REFORMANDA

Nakladateľ: MBKB 

400 strán • väzba V8 (šitá, pevná) • rozmer 152 x 210 mm • hmotnosť 620 g • slovenský jazyk • ISBN 978-80-89241-32-3

 

 

O obsahu knihy:
Už názov knihy napovedá, o čo v nej ide: o poukázanie na vážne poškodenia (deformácie) budovy kresťanského učenia, a to s cieľom prispieť aspoň malým dielom k jej prepotrebnému reštaurovaniu. Tie deformácie nespôsobil „zub času“, ale ľudia, ktorí svojvoľne systematicky poškodzovali bu­dovu dvoma nebezpečnými spôsobmi: jed­nak syn­­kretizmom – primiešavaním (resp. „pristavovaním a naliepaním“) rôznych cudzích prvkov, jednak likvidovaním, odstraňo­va­ním („vybúravaním“) dôležitých nosných prvkov budovy.
Autor sa zameriava na sedem hlavných otázok (sedem poškodených nosných prvkov), čím je dané aj rozdelenie knihy na sedem relatívne samostatných častí: 1. O Božom Svetle (o rôznych druhoch Božieho zjavenia, čiže „Božích komunikačných kanálov“, ktorými ľuďom Boh oznamoval a ozna­muje pre nich dôležité správy), 2. O Božom Slove (najdôležitejšom Božom zjavení – „komunikačnom kanáli“), 3. O Božom Zákone (najdôležitejšej časti Božieho Slova; a o „prikázaniach Ježiša Kris­ta“), 4. O Bohu – Zákonodarcovi (Stvoriteľovi a našom Otcovi, ale aj Sudcovi; a o tom, ako si mnohí ľudia „stvorili boha na svoj obraz“), 5. O Ježišovi z Nazareta (ktorý sa stal Kristom a naším Pánom, ale aj „novelizátorom“ a „interpretátorom“ Božieho Zákona), 6. O viere a o vyznaniach viery (o rôznych aspektoch viery a o rozličných vyznaniach – „klasických“ krédach, o osobnom vyznaní i o neverbálnych vyznaniach), 7. O ži­vote časnom (z pohľadu biologického, medicínskeho a teologického; ale i o „hline­ných nohách“ dnes už obsolétnej, no stále umelo živenej Darwinovej hypotézy) i večnom živote (Ide pri ňom o atanáziu alebo o anastázu? Čo o tom hovorí Boh vo svojom Slove?).
Kniha obsahuje aj tri prílohy: najrozsiahlejšiu z nich tvorí päť kníh „No­vého“ („novelizovaného“) Zákona v súčasnom jazyku; ďalšou je úryvok zo svetoznámej knihy A. v. Harnacka „Dejiny dogmy“ a tre­tia je zostavená z citátov z jednej publikácie antinomistu (popie­rateľa platnosti Božieho Zákona) a z kritických komentárov k nim.

Pozrite si úvod a obsah knihy

 

Späť na:

cenník

úvodná strana