Fakty a úvahy o AUTORITE a POSLUŠNOSTI 

Treba o nich vedieť, lebo to ich absencia je hlavnou príčinou katastrofálnej morálnej krízy
(a všetkého, čo s ňou súvisí)  súčasného sveta, najmä však „civilizovaného a kultúrneho“ Západu

(autor: M.B. Benjan; formát A5; 64 strán; ISBN: 978-80-8141-160-1; cena 5,00 €)

 


Dnes sa stretávame s absenciou autority takmer všade: v rodi­nách, školách, na pracoviskách..., mnohí ľudia nerešpektujú zákony, tra­dície a kon­vencie, spoločenské a mravné normy (ktoré tiež majú, alebo by mali mať autoritu). Niektorí svoj odpor k autoritám dávajú ostentatívne najavo, napr. svojím správaním sa na verejnosti, svojím oblečením a pod. A pri tomto demonštratívnom ignorovaní, po­prípade potupovaní autorít (žiak pri ponižovaní učiteľa, vodič pri ignorovaní do­pravných prepisov, podnikateľ pri daňovom podvode, sexuálny deviant pri účasti na „pride proteste“ atď.) sa cítia dokonca ako „hr­dinovia“. No nielenže sa tak cítia oni, tak ich vníma neraz aj ich okolie. Ale predsa všetko toto je znakom vážnej (mož­no smrteľnej) choroby spoločnosti, v ktorej žijú takíto „hrdinovia“.

Autor je presvedčený, že ono (takmer) všeobecné ignorovanie autorít (so všetkými dôsledkami) má príčinu v se­kularizácii (presnejšie v ateizácii) spoločnosti v krajinách západnej (a strednej ) Európy: Veď ak je možné ignorovať najvyššiu autoritu – Boha, prečo potom rešpektovať iné (nižšie) autority? (NB keď ich autorita – napr. autorita rodičov, učiteľov, „vrchnosti“ – sa často opiera práve o tú najvyš­šiu autoritu).

Ľudská spoločnosť je zložitý systém. A v každom systéme (biologickom, technickom i spo­ločenskom) platia isté zákonitosti vo vzťahoch medzi riadiacimi a riadenými prvkami. Ak sa tieto vzťahy narušia, vzniknú problémy, v krajnom prípade i zánik systému. No a neakceptovanie autority (riadiaceho prvku, resp. systému), neposlušnosť – to nie je nič iné ako hrubé porušenie normálnych (zákonitých) vzťahov v systéme.

Preto je tak dôležité obnoviť normálne vzťahy v systéme – v našej spoločnosti: rešpektovať autoritu (pokiaľ ide o skutočnú autoritu, a nie o nejakú „pseudoautoritu“) a poslúchať (ak príkaz nie je v rozpore s pra­vidlami danými najvyššou autoritou).

O tom všetkom (Ako to je? Prečo je to tak, ako to je? Ako sa v tom orientovať? Ako a čo konať, aby to nebolo tak, ako to je?) je táto kniha.

 

Pozrite si úvod a obsah knihy

 Prejsť na:  úvodnú stranu  cenník