O srdcovom infarkte


(autor: MUDr. Milan Beňo; A5, 20 strán; nepredajné; publikáciu posielame ako BONUS).

 

Autor mal počas svojej dlhoročnej praxe (pri liečení pacientov s chorobami srdca a ciev, ale aj pri prednáškach a osob­ných rozhovoroch) veľa možností poznať, čo ľudí zaujíma, ale aj to, v čom majú najviac nejasností, poprípade o čom mávajú úplne skreslené, ne­správ­ne predstavy. Niektorí sa so svojimi otáz­kami a problémami lekárovi nezdvôveria, ale hľadajú radu buď u svo­jich pria­teľov a známych (“skúsených mazákov”), ktorí sú postihnutí rovnakou alebo podobnou cho­robou. A tak neraz získavajú neodborné, nesprávne infor­má­cie, ktoré môžu viac uškodiť ako prospieť. Na zákla­de týchto poznatkov autor zhrnul naj­čas­tejšie a z hľadiska praktickej prevencie srdcového infarktu najdôležitejšie otáz­ky. Tieto otázky spolu s odpoveďami na ne tu predkladá vo forme akéhosi “rozhovoru” s nádejou, že tým, ktorí ma­jú úprimný záujem o svoje zdravie, tento “roz­hovor” môže po­môcť.

A tým, ktorí sa nechcú aktívne podieľať na vytváraní a udržiavaní svojho zdravia buď z pohodlnosti alebo preto, lebo si myslia, že ochrániť ich pred prípadnou tragickou príhodou, je výhradne vecou zdravotníkov, odkazuje:

»Sr­dce je síce “zázračný” orgán – pumpa, ktorej “technické parametre”, spoľahlivosť a trvanlivosť neporov­nateľne pre­vyšujú akékoľvek zariadenie vytvorené nesmierne vyspelou technikou 21. storočia, no má predsa len jednu “ne­prí­jemnú” vlastnosť, že totiž (na rozdiel napr. od iných, tiež životne dôležitých orgánov, ako sú obličky, pečeň, zažívacie orgány a pod.) aj krátke zastavenie jeho činnosti (nad 3 minúty) vedie k smrti (resp. k tr­valému poškodeniu mozgu), a tak lekárska pomoc, čo aká rýchla, príde obyčajne neskoro.

Ak hazardný hráč riskuje stratu svojho majetku, ľudia ho (oprávnene) považujú za hlupáka, blázna, úbožiaka. Za čo pova­žovať toho, kto hazarduje s najcennejším majetkom, ktorý človek má – so svojím životom, ktorý je jediný, jedi­neč­ný, neopa­kovateľný?

Uvažujte. Verím, že aj u vás rozum zvíťazí nad vášňami a inými “neresťami”, ako sú napr. pohodlnosť (lenivosť), poží­vač­nosť (pažravosť), otrocká závislosť na cigaretách, alkohole atď.

Prajem vám, aby ste sa nielen odhodlali započať so správnou životosprávou, ale najmä – aby ste pri nej vytrvali.«

Prejsť na:  ÚVODNÚ STRANU    CENNÍK