ÚŽASNÝ ŽIVOT prežitý sub specie aeternitatis, bez ortodoxie a dogiem  S PRA­VOU VIEROU autentického kresťana

       autor: M. B. BenJan,  počet strán: 144,  väzba: mäkká (V2),  SBN: 978-80-8141-248-6

  

Autor knihy upozorňuje na to, čo spôsobuje, že sme rôzni, čo nás niekedy rozdeľuje. Niekedy sú to závažné, ba i neprekonateľné veci, inokedy však iba vyslovené banálnosti, často len nedorozumenia. Môže ísť nielen o rozdiely v povahe, v mie­re niektorých vrodených vlastností a schop­ností (napr. talentu, inteligencie), ale i o odlišný spôsob vnímania sveta, ktorý závisí od rôznych faktorov, okolností – konštantne daných i premen­ných (vonkajších i vnútorných, nami o­vplyv­niteľných i neovplyvniteľných). Niektoré z tých vecí modifikujú nielen naše vnímanie, ale významne ovplyvňujú celé naše bytie, naše vzťahy. Nie každý si však uvedomuje, že aj vďaka tomuto 

môžu byť rôzne „naše svety“ – to, že často rozdielne vnímame svet, a to často aj napriek tomu, že sme súčasťou toho istého spoločenstva ľudí (ná­roda, obce, cirkvi, rodiny). Na tom sa veľa ne­zmení, ak nezmeníme svoj život. Preto usilujme o túto zmenu, a k iným buďme tolerantní.

môžu byť rôzne naše životy – to, že náš život môže byť „pod psa“, ale i „úžasný“. No toto sa však môže zmeniť. Nie však bez vlastného pričinenia, ani nie pomocou iba nejakých „kozmetických korektúr“, ale len vďaka radikálnej zmene mysle, ktorej sa hovorí, práve preto, že je radikálna, aj „obrátenie“ alebo „znovuzrodenie“ (grécky biblický názov pre túto zmenu mysle je metanoia). Táto zmena mysle spôsobí, že život môže byť žitý v súlade so svojím zmyslom („zmysluplne“) a so svojím poslaním (to poslanie má život každého človeka, ale nie každý ho dokáže nájsť a naplniť).

môže byť rôzna naša viera – môže byť napríklad „ortodoxná“ i „ortopraktická“, emo­ciálna i racionálna. Racionálna viera – dôvera a nádej podopreté dôkazmi (uvažovaním, skúsenosťami), čiže viera, v kto­­rej hrá dô­le­žitú úlohu rozum, a ktorá je navyše arituálna a nedogmatická, býva mnohými spochybňovaná, no napriek tomu nie je horšia, naopak môže byť oveľa hodnotnejšia, ako tá „ortodoxná“. Dokazuje to o. i. príklad života a viery významnej osobnosti čes­kého (i slovenského) národa – zakladateľa a prvého prezidenta nášho slobodného štátu T. G. Masaryka, ktorý sa k svojej viere – práve k takejto viere („presvedčeniu“, ako on hovoril) nielen verejne priznával, ale ju aj prakticky dokazoval, a to ako verbálne, tak i celým svojím životom – žitým „sub specie aeternitatis“.  Aj o tom je táto kniha.

 Pozrite si prológ, úvod, epilóg a obsah knihy

 Prejsť na:  úvodnú stranu  cenník