Solus Christustotus Christus

(autor: M.B. Benjan; A5; 28 strán)


Solus Christus (jedine Kristus) je jedna zo zásad protestantskej teológie. Znamená, že spásu môžeme získať iba prostredníctvom Krista (toto tvrdenie sa opiera o mnohé texty NZ, napr. J 3,16; 14,6; 1Tim 2,5 a i.).

Ak však hovoríme „prostredníctvom Krista“, máme mať na mysli „celého Krista“ (totus Christus), nie iba jediný je­ho čin, alebo jednu stránku jeho života (či dokonca len je­ho smrť). Totus Christus– to sú všetky stránky a úseky príbehu Ježiša Nazaretského, ktorý ako syn človeka sa stal synom Božím, Kristom a Pánom (a to na základe Božieho vyvolenia, povolania, čiže Božieho pomazania). Celý Kristus – to znamená historický Kristus (základ nášho poznania charakteru a služby pra­vého Božieho svedka), súčasný Kristus (náš vzor a vodca – hlava Cirkvi) i eschatologický Kristus (naša nádej).

To, čo bolo v priebehu času pridané k solus (Christus), treba odstrániť; a to, čo bolo odstránené z totus (Christus), treba k nemu opäť pridať (vrátiť)! A to aj vtedy, ak by pritom malo ísť o revíziu starých kultov a dogiem.

Pozrite si úvod a obsah

 

prejsť na:

úvodnú stranu

cenník