KVAPKY Z BOŽIEHO SLOVA NA CESTU VIERY KRESŤANOV

 
Autor: M.B. BenJan; počet strán: 300; väzba: mäkká (V2); rozmer A5 (148x210)
rok vydania: 2022; vydavateľ: KNIHY-BENJAN; ISBN: 978-80-8141-276-9

Kvapky

Cesty viery (k Bohu i s Bohom) nie sú stereotypné, nie sú u kaž­­dého rovnaké, no predsa len majú mnoho spo­loč­ného. Majú pre­do­všet­kým rovnaké pravidlá, a tiež sa na nich občas vyskytujú po­dobné „kolízne situácie“. Ako na mnohých iných cestách, exis­tujú totiž aj na nich úska­lia, zákruty, nebezpečné úseky, ktoré neraz spô­so­bia „problémy“.

Pri niektorých z tých problémov by mohli pomôcť „kvapky“, ktoré sú ob­sa­­hom druhej (rozsiahlejšej) časti tejto knihy.

Naše kvapky sú v niečom podobné  tým, ktoré sa používajú v medicíne: sú to malé dávky účinného lieku, určeného na použitie pri niektorých problé­moch.  Ibaže v našich kvapkách tým účinným liekom nie je chemická látka, ale Božie Slovo. A tie problémy, na ktoré je liek určený, nie sú telesné, ale duchovné.  

Ide o citáty oslovujúceho Božieho slova („rémy“), ktoré v minulosti oslo­vili kres­­ťanov, ktorí na to oslovenie pozitívne reagovali, a svoje poznanie alebo skú­senosť zverejnili. Určite viaceré z 295 v tejto knihe uvedených oslo­vení (bi­blických citátov s krátkymi úvahami) môžu pomôcť tým, ktorí sa ocitnú v po­­dobnej situácii, tým, čo čelia duchovným problémom na svojej ceste viery.

V súvislosti s liečbou duchovných problémov sme metaforicky použili nie­čo z me­­di­cíny („kvapky“ – ako liek pri problémoch); a môžeme pokra­čovať: ak druhá časť knihy ob­sa­huje spomínané liečivé „kvapky“, potom prvá časť knihy – s ka­­pitolami o ceste k Bo­­hu a s Bo­hom (ale i o nebez­pe­čen­stve ocitnutia sa na ceste od Boha) – je o prevencii du­chov­ných problé­mov. Lebo to, čo platí v me­dicíne – že dôležitá je nielen liečba, ale aj pre­ven­cia chorôb, platí v plnej miere aj v duchovnej oblasti. Preto kniha môže pomôcť nielen tým, ktorí majú duchovné problémy, ale aj tým, ktorí im chcú predísť.  

.

         Prejsť na:  úvodnú stranu  cenník