BOŽIE SLOVO - SVETLO

 
Autor: M.B. BenJan; počet strán: 200; väzba: mäkká (V2); rozmer A5 (148x210)
rok vydania: 2021; vydavateľ: KNIHY-BENJAN; ISBN: 978-80-8141-255-4

 

.

Ex umbra in solem! Vyjdenie z hlbokého, mrazivého tieňa na slnko, z prí­tmia na svetlo – prinavrátenie sa k Bohu, k Jeho Slovu, k rešpek­tovaniu Jeho noriem, to je jediná cesta – nádej, že sa možno ten náš svet ešte zmení k lep­šiemu. Preto tí, BozieSlovoktorí nestratili kontakt so Svetlom (Božím Slovom), a s jeho Zdrojom – s Pôvodcom všetkého, ktorí mu zostali verní, mali by pokladať za svoju povinnosť spolupracovať na projekte záchrany tejto časti sveta. Každý podľa svojich daností a možností by mal prispieť svojou kvapkou, aby sa napokon vytvorila rieka, ktorá by dokázala odplaviť tú záľahu bahna, ktorá sa usadila, a stále sa hromadí v „našej časti sveta“. Toto nie je žiadna utópia. Máme totiž všemocného Spojenca, ktorý v minulosti už mnohokrát preukázal svoju Moc a Lásku – to, že nielen dokáže, ale aj chce pomôcť tým, ktorí neodmietnu, ale v pokání prijmú Jeho pomoc. V Písme máme precedens: môžeme tam napríklad čítať nielen o zničených mestách Sodome a Gomore, ale aj o zachránenom Ninive.

Kniha má 200 strán (A5 formát), a je rozdelená na dve časti: 1. časť má názov „Z Bo­žieho Slova“, pretože obsahuje päť kníh z Novej zmluvy (tri evanjeliá a dve epištoly) a dva výbery z Božieho Zákona (Dekalog a Prikázania Ježiša Krista); všetko v pre­klade do slovenského jazyka súčasného (teda nie archaického, ako je to takmer vo všetkých ostatných dostupných slovenských prekladoch Biblie).

V 2. časti „O Božom Slove – Svetle“ čitateľ nájde veľa užitočných informácií o Božom slove, a to nielen „teoretických“ (teologických), ale aj veľmi praktických, ktoré by mohli prispieť k to­­mu, aby sa Božie slovo stalo dobre pochopiteľným, teda lepšie prístupným aj tým, ktorí sa možno s ním ešte nestretli, alebo majú ťažkosti orien­to­vať sa v ňom. No tieto informácie môžu pomôcť aj tým, ktorí si možno z Biblie aj občas čítajú, ale nevedia o nej prakticky nič, a preto môžu niektoré jej časti vnímať nesprávne, chápať nepresne. S nepresnou (alebo zle pochopenou) informáciou je to však podobne, ako s po­lo­pravdou – môže byť niekedy rovnako zlá (ak nie ešte horšia) než zjavná nepravda.

Pozrite si obsah, prológ a epilóg knihyl

         Prejsť na:  úvodnú stranu  cenník